Syrgas (Dissolved oxygen)

Halten löst syre i vatten mäts ofta på laboratorier över hela världen. Detta av flera anledningar. Bland annat övergödning leder till minskad halt löst syre i våra vattendrag och sjöar.
Detta kan mätas direkt i fält med en syrgaselektrod. Särskilt lämpade för fältmätningar är våra optiska modeller. Andra vanliga analyser är BOD (biochemical oxygen demand) och COD (chemical oxygen demand). Dessa bygger på att mäta syreförbrukningen över tid vilket ger en indikation på mängd biologiskt och organiskt material i lösning.