Syrgasinstrument med polarografisk (DO) eller optisk prob (RDO)

Vi har instrument för både polarografiska (DO, Clark) och optiska (optode, RDO) syrgaselektroder.
Instrumenten känner själva av vilken typ av prob som är ansluten.

Vad är då skillnaden?

Traditionell elektrokemisk syrgasmätning görs via ett utbytbart membran där syret reduceras och skillnaden mot kalibreringen mäts i mV, som omräknas till ppm. Membranet har relativt begränsad livslängd och kan vara lite svårt att montera.

Vad innebär optisk syrgasmätning?

Den optiska tekniken (RDO) använder i stället för ett membran en utbytbar kapsel. I denna kapsel finns en blå ljuskälla som exciterar en molekyl, en s.k. lumifor. Lumiformolekylen avger då ett rött ljus. Om syre finns närvarande sker en kollision mellan lumiforen och syret varvid energin övergår till syremolekylen. Det röda ljuset minskar då i intensitet och intensitetsskillnaden med och utan syre mäts.
Ju mer syrgas i lösning desto större skillnad.

Fördelar med optisk syrgasprob

– enkelt att byta kapsel, en gång/år
– mycket noggranna mätningar även vid låga syrehalter
– inga membran behövs
– inga lösningar
– omrörning behövs ej
– förbrukar ej syre
– 1 års garanti på kapseln
– 3 års garanti på proben
– Alt. 3, 6, 10, eller 30 meter kabel

Välj modell efter behov. Samtliga modeller finns som bänkmodeller och portabla

Modell Bänk/
Portabel
Syrgasprobe
RDO eller DO
RS232/USB
portar
   pH    Kond.    ISE Datapunkter
Star A113
Star A123
Bänk
Portabel
DO (membran)
DO
inga
inga
50
50
Star A213
Star A223
Bänk
Portabel
RDO/DO
RDO/DO
ja
ja
2 000
1 000
Star A216
Star A323
Star A326
Bänk
Portabel
Portabel
RDO/DO
RDO/DO
RDO/DO
ja
ja
ja
   ja 2 000
5 000
5 000
Star A329 Portabel RDO/DO ja    ja    ja    ja 5 000
VERSA STAR Bänk RDO/DO ja    ja    ja    ja 2 000
Star A323 Portabel RDO/DO ja 5 000

För detaljerad information om instrumenten se under RDO/DO-instrument, välj i vänstra kolumnen.