Jonmätning

Jonmätning

Mätningar med jonselektiva elektroder (även kallade ISE) utförs i princip i varje laboratorium. En pH-elektrod är en variant av jonselektiv elektrod som är selektiv för just vätejoner (H+). Denna typ av ISE finns i såpass många varianter att den får en egen kategori. Läs mer om pH-elektroder här. ISE-analyser ger snabba och reproducerbara resultat till […]

Syrgas

Syrgas

Halten löst syre i vatten mäts ofta på laboratorier över hela världen. Detta av flera anledningar. Bland annat övergödning leder till minskad halt löst syre i våra vattendrag och sjöar. Detta kan mätas direkt i fält med en syrgaselektrod. Särskilt lämpade för fältmätningar är våra optiska modeller. Andra vanliga analyser är BOD (biochemical oxygen demand) […]

Konduktivitet

Konduktivitet

Elektrisk konduktivitet är en naturlig egenskap hos de flesta material. Storleken sträcker sig från synnerligen konduktiva material som metaller till icke-konduktiva material som glas, poslin etc. Vi är endast intresserade av konduktivitet i vattenlösningar där den elektriska strömmen bärs fram av joner och ej av elektroner som i metaller. Konduktans definieras som det reciproka (inverterade) […]

pH

pH

Ett pH-system består i sin enklaste form av en pH-meter och en pH-elektrod. För att elektroden och instrumentet skall kunna kommunicera med varandra måste elektroden kalibreras. Moderna pH-instrument känner igen vissa standardbuffertar och kan därför ”autokalibreras”, dvs när elektroden har stabiliserats visar displayen buffertvärdet automatiskt och elektroden kan placeras i nästa kalibreringsbuffert. Nernst’s ekvation talar […]